Bronvermelding

Op deze website wordt gebruik gemaakt van een groot aantal digitale foto's en geluiden. De meeste van deze bestanden vallen onder het auteursrecht en zijn met toestemming van de auteursrechthebbende op deze website geplaatst. Hieronder volgt een korte bronvermelding.

 Andy Bright    Blauwe reiger, Huiszwaluw, Kolgans, Koperwiek, Nachtegaal, Sperwer en Zwarte ruiter
 Henrik Carlsen    Boerenzwaluw, Fazant, Grote burgemeester, Grutto, IJseend, Kievit, Kluut, Kraanvogel, Ruigpootbuizerd en Vale gier
 Pascal Dubois    Bijeneter, Boomvalk, Bosruiter, Gele kwikstaart, Grote trap, Klapekster, Kleine torenvalk, Middelste bonte specht, Notenkraker, Oehoe, Ortolaan, Ralreiger, Scharrelaar en Zwarte ooievaar
 Carol Edwards    Blauwe kiekendief
 Arthur Grosset    Grote lijster, Grote zee-eend, Kleine jager, Kokmeeuw, Kuifaalscholver, Papegaaiduiker, Witoogeend en Zwartkop
 Stefan Hage    Bonte kraai, Kleine vliegenvanger, Koekoek en Zwarte zee-eend
 Kristian Kerihuel    Appelvink, Boomkruiper, Bosrietzanger, Buidelmees, Dougalls stern, Draaihals, Duinpieper, Europese kanarie, Graspieper, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, Groene specht, Groenling, Grote gele kwikstaart, Grote karekiet, Grote mantelmeeuw, Grote stern, Kleine klapekster, Kleine plevier, Kneu, Koereiger, Kuifkoekoek, Lepelaar, Nachtzwaluw, Ooievaar, Purperreiger, Ransuil, Roodborsttapuit, Snor, Steenloper, Steenuil, Steltkluut, Strandplevier, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Waterpieper, Wespendief, Wielewaal, Wulp, Zomertortel en Zwarte specht
 Fred van Maurik    Indische gans, Kwak
 Juha Niemi    Boomleeuwerik, Breedbekstrandloper, Bruine kiekendief, Drieteenstrandloper, Dwergstern, Havik, Kuifleeuwerik, Reuzenstern, Smelleken, Spotvogel, Visarend, Witwangstern en Zwarte wouw
 Aad van Rijn    Krooneend en Topper
 Steven Round    Aalscholver, Alk, Baardman, Beflijster, Blauwborst, Bokje, Bontbekplevier, Bonte strandloper, Boomklever, Boompieper, Bosuil, Braamsluiper, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Casarca, Dodaars, Drieteenmeeuw, Dwerggans, Dwergmeeuw, Eider, Gaai, Geelgors, Geelpootmeeuw, Geoorde fuut, Glanskop, Goudhaan, Goudplevier, Goudvink, Grasmus, Grauwe franjepoot, Grauwe gors, Grauwe vliegenvanger, Griel, Grote bonte specht, Grote Canadese gans, Grote jager, Grote zaagbek, Halsbandparkiet, Heggenmus, Holenduif, Hop, Houtduif, IJsvogel, Jan-van-gent, Kanoet, Kauw, Keep, Kerkuil, Kleine barmsijs, Kleine bonte specht, Kleine karekiet, Kleine mantelmeeuw, Kleine rietgans, Kleine zilverreiger, Kleine zwaan, Koolmees, Krakeend, Kramsvogel, Krombekstrandloper, Kruisbek, Kuifeend, Kuifmees, Kwartelkoning, Mandarijneend, Matkop, Meerkoet, Merel, Middelste zaagbek, Morinelplevier, Nijlgans, Nonnetje, Noordse stern, Noordse stormvogel, Oeverloper, Oeverpieper, Oeverzwaluw, Paapje, Paarse strandloper, Patrijs, Pestvogel, Porseleinhoen, Putter, Raaf, Regenwulp, Rietgors, Rietzanger, Ringmus, Rode wouw, Roerdomp, Roodborst, Roodhalsfuut, Roodkeelduiker, Roodkopklauwier, Rosse franjepoot, Rosse grutto, Rotgans, Rotsduif, Scholekster, Sijs, Slechtvalk, Slobeend, Sneeuwgors, Sprinkhaanzanger, Staartmees, Steenarend, Stormmeeuw, Strandleeuwerik, Tapuit, Temmincks strandloper, Torenvalk, Turkse tortel, Velduil, Vink, Vuurgoudhaan, Waterral, Watersnip, Waterspreeuw, Winterkoning, Witgat, Witte kwikstaart, Woudaap, Zanglijster, Zeearend, Zeekoet, Zilvermeeuw, Zilverplevier, Zwarte kraai, Zwarte mees, Zwarte roodstaart en Zwartkopmeeuw
 Carel van der Sanden    Kwartel
 Sue Tranter    Bergeend, Bonte vliegenvanger, Ekster, Fitis, Fluiter, Frater, Fuut, Gekraagde roodstaart, Gierzwaluw, Grauwe gans, Groenpootruiter, Grote zilverreiger, Huismus, Kemphaan, Knobbelzwaan, Korhoen, Pijlstaart, Pimpelmees, Rode patrijs, Roek, Smient, Spreeuw, Tafeleend, Tureluur, Veldleeuwerik, Visdief, Waterhoen, Wilde eend, Wilde zwaan, Wintertaling en Zomertaling

Alle geluidsfragmenten op deze website zijn met toestemming overgenomen van ETI BioInformatics, SoortenBank.nl.