Overzicht

Hieronder staat een overzicht van alle vogels die op deze website besproken worden, gerangschikt per familie. Er is ook een overzicht beschikbaar alfabetisch gerangschikt op Nederlandse naam en wetenschappelijke naam. Ook is het mogelijk om op deze website te zoeken naar een specifieke soort. Op deze website worden soorten vogels besproken en om hierin wat structuur te behouden is er ook een overzicht met de 50 meest voorkomende soorten van Nederland.

Aalscholvers
Aalscholver
Kuifaalscholver

Alken
Alk
Papegaaiduiker
Zeekoet

Bijeneters
Bijeneter

Boomklevers
Boomklever

Boomkruipers
Boomkruiper

Diksnavelmezen
Baardman

Duikers
Roodkeelduiker

Duiven
Holenduif
Houtduif
Rotsduif
Turkse tortel
Zomertortel

Eenden
Bergeend
Brandgans
Brilduiker
Casarca
Dwerggans
Eider
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Grote zaagbek
Grote zee-eend
IJseend
Indische gans
Kleine rietgans
Kleine zwaan
Knobbelzwaan
Kolgans
Krakeend
Krooneend
Kuifeend
Mandarijneend
Middelste zaagbek
Nijlgans
Nonnetje
Pijlstaart
Rietgans
Rotgans
Slobeend
Smient
Tafeleend
Topper
Wilde eend
Wilde zwaan
Wintertaling
Witoogeend
Zomertaling
Zwarte zee-eend

Fazanten
Fazant
Kwartel
Patrijs
Rode patrijs

Futen
Dodaars
Fuut
Geoorde fuut
Roodhalsfuut

Gierzwaluwen
Gierzwaluw

Gorzen
Geelgors
Grauwe gors
IJsgors
Ortolaan
Rietgors
Sneeuwgors

Grielen
Griel

Heggenmussen
Heggenmus

Hoppen
Hop

Ibissen
Lepelaar

IJsvogels
IJsvogel

Jagers
Grote jager
Kleine jager
Kleinste jager
Middelste jager

Jan-van-genten
Jan-van-gent

Kerkuilen
Kerkuil

Klauwieren
Grauwe klauwier
Klapekster
Kleine klapekster
Roodkopklauwier

Kluten
Kluut
Steltkluut

Koekoeken
Koekoek
Kuifkoekoek

Kraaien
Bonte kraai
Ekster
Gaai
Kauw
Notenkraker
Raaf
Roek
Zwarte kraai

Kraanvogels
Kraanvogel

Kwikstaarten
Boompieper
Duinpieper
Gele kwikstaart
Graspieper
Grote gele kwikstaart
Grote pieper
Oeverpieper
Waterpieper
Witte kwikstaart

Leeuweriken
Boomleeuwerik
Kuifleeuwerik
Strandleeuwerik
Veldleeuwerik

Lijsters
Beflijster
Blauwborst
Gekraagde roodstaart
Grote lijster
Koperwiek
Kramsvogel
Merel
Nachtegaal
Paapje
Roodborst
Roodborsttapuit
Tapuit
Zanglijster
Zwarte roodstaart

Meeuwen
Drieteenmeeuw
Dwergmeeuw
Geelpootmeeuw
Grote burgemeester
Grote mantelmeeuw
Kleine burgemeester
Kleine mantelmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Zwartkopmeeuw

Mezen
Buidelmees
Glanskop
Koolmees
Kuifmees
Matkop
Pimpelmees
Staartmees
Zwarte mees

Nachtzwaluwen
Nachtzwaluw

Ooievaars
Ooievaar
Zwarte ooievaar

Papegaaien

Pestvogels
Pestvogel

Plevieren
Bontbekplevier
Goudplevier
Kievit
Kleine plevier
Morinelplevier
Strandplevier
Zilverplevier

Rallen
Klein waterhoen
Kleinst waterhoen
Kwartelkoning
Meerkoet
Porseleinhoen
Waterhoen
Waterral

Reigers
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger
Koereiger
Kwak
Purperreiger
Ralreiger
Roerdomp
Woudaap

Ruigpoothoenders
Korhoen

Scharrelaars
Scharrelaar

Scholeksters
Scholekster

Spechten
Draaihals
Grijskopspecht
Groene specht
Grote bonte specht
Kleine bonte specht
Middelste bonte specht
Zwarte specht

Sperwers
Aasgier
Blauwe kiekendief
Bruine kiekendief
Buizerd
Grauwe kiekendief
Havik
Rode wouw
Ruigpootbuizerd
Sperwer
Steenarend
Vale gier
Wespendief
Zeearend
Zwarte wouw

Spreeuwen
Spreeuw

Sterns
Dougalls stern
Dwergstern
Grote stern
Lachstern
Noordse stern
Reuzenstern
Visdief
Witwangstern
Zwarte stern

Stormvogels
Noordse stormvogel

Strandlopers
Bokje
Bonte strandloper
Bosruiter
Breedbekstrandloper
Drieteenstrandloper
Grauwe franjepoot
Groenpootruiter
Grutto
Houtsnip
Kanoet
Kemphaan
Krombekstrandloper
Oeverloper
Paarse strandloper
Poelruiter
Regenwulp
Rosse franjepoot
Rosse grutto
Steenloper
Temmincks strandloper
Tureluur
Watersnip
Witgat
Wulp
Zwarte ruiter

Trappen
Grote trap
Kleine trap

Uilen
Bosuil
Oehoe
Ransuil
Ruigpootuil
Steenuil
Velduil

Valken
Boomvalk
Kleine torenvalk
Roodpootvalk
Slechtvalk
Smelleken
Torenvalk

Vinken
Appelvink
Europese kanarie
Frater
Goudvink
Groenling
Grote kruisbek
Keep
Kleine barmsijs
Kneu
Kruisbek
Putter
Roodmus
Sijs
Vink

Visarenden
Visarend

Vliegenvangers
Bonte vliegenvanger
Grauwe vliegenvanger
Kleine vliegenvanger

Waterspreeuwen
Waterspreeuw

Wevervogels
Huismus
Ringmus
Sneeuwvink

Wielewalen
Wielewaal

Winterkoningen
Winterkoning

Zangers
Bosrietzanger
Braamsluiper
Fitis
Fluiter
Goudhaan
Grasmus
Grote karekiet
Kleine karekiet
Rietzanger
Snor
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vuurgoudhaan
Zwartkop

Zwaluwen
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
OeverzwaluwZoeken op: