Grutto

Limosa limosa

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:37 tot 42 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 40.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De grutto staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin met kleine zwarte vlekken
De buik is lichter van kleur en voorzien van een donkere bandering
De kop, hals en borst zijn in het zomerkleed roestbruin van kleur
Op de vleugel bevindt zich een witte vleugelstreep
De staart heeft een zwarte eindband
De snavel is lang en recht en is geel van kleur met een zwarte punt

Omschrijving

Met de kenmerkende roep is de grutto in veel Nederlandse weiden een kenmerkende vogel. De grutto heeft lange poten en zoekt zijn voedsel voornamelijk in ondiep water en vochtige weiden. Met behulp van de lange snavel worden prooidieren zoals insecten, wormen, slakken en kleine kreeftachtigen gevangen.

Het nest van grashalmen en stengels wordt bij voorkeur gebouwd in hoog gras. Met name door de intensivering van de landbouw is de populatie grutto's in Nederland de laatste decennia sterk afgenomen, het hoge gras wordt in het voorjaar vaak gemaaid in dezelfde periode dat de grutto's de eieren bebroeden. Jonge vogels verlaten meteen het nest, maar blijven wel beschutting zoeken in het hoge gras, zodat ook veel jonge vogels slachtoffer worden. Van de wereldpopulatie grutto's broedt ongeveer de helft in Nederland en er wordt dan ook een intensief beleid gevoerd met als doel het herstel van de populatie. Met onder meer projecten voor beperkt maaien van weiden wordt getracht om de grutto te beschermen, desondanks gaat het aantal broedparen nog steeds achteruit.

De grutto's die 's zomers in Nederland broeden overwinteren in Zuidwest-Europa en West-Afrika, maar de kleine populatie grutto's van IJsland overwintert onder andere in Nederland.

Zie ook: Rosse grutto, Tureluur, Wulp, Houtsnip en Watersnip

Meer informatie over de grutto is ook te vinden op Nederland-Gruttoland.