Kievit

Vanellus vanellus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Lengte:28 tot 31 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 200.000
Toename of afname:Lichte afname

Kenmerken

De bovenzijde is zwart met een paarse of groene glans
De onderzijde is wit van kleur
De borst is 's zomers zwart en in de winter bruin
Er is een lange zwarte kuif aanwezig
De poten zijn rood van kleur
De staart heeft een zwarte eindband

Omschrijving

De kievit is een onmiskenbare weidevogel die in de broedtijd in veel vochtige weiden of akkers aan te treffen is. Door de zwarte rug met een groene of paarse metaalglans en de lange dunne kuif is de kievit met geen enkele Nederlandse vogel te verwarren.

In de broedtijd bouwt het mannetje enkele onopvallende nesten, waarvan het vrouwtje er één uitkiest om er ongeveer vier eieren in te leggen. Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de eieren en verzorgen de jongen. Het aantal kieviten in Nederland is de laatste decennia sterk achteruit gegaan, vooral door de intensivering van de landbouw. In tegenstelling tot veel andere weidevogels heeft de kievit zich echter aangepast en de vogel broedt tegenwoordig behalve op akkers en weiden ook op andere open terreinen.

In de winter vormen kieviten grote groepen en trekken over korte afstanden naar het zuiden. Een groot gedeelte van de Nederlandse populatie blijft echter in Nederland en wordt 's winters aangevuld met vogels uit het noorden van Europa.

Zie ook: Kleine plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Goudplevier en Morinelplevier