Zwarte stern

Chlidonias niger

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Sterns (Sternidae)
Lengte:22 tot 26 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Meren
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 1.000
Toename of afname:Constant
Bijzonderheden:De zwarte stern staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is donkergrijs van kleur
De poten zijn roodbruin gekleurd
De snavel is geheel zwart
De ondervleugel is lichtgrijs
De onderstaartdekveren zijn wit van kleur

Omschrijving

De zwarte stern is de donkerste stern die in Nederland voorkomt. Met name in het zomerkleed vallen de donkere kop en buik op. In het winterkleed is de vogel lichter gekleurd en is dan het beste te herkennen aan een zwarte vlek op de zijborst.

Het voedsel van de zwarte stern bestaat uit insecten en larven van insecten, maar ook kleine vissen worden gegeten. De vogel vliegt tijdens het foerageren laag over het water en doet in de vlucht denken aan een zwaluw. De vogel broedt op verschillende plaatsen in Europa, waaronder in Nederland, in moerassen en andere gebieden met ondiep water. Het nest wordt op een beschutte plaats gebouwd van rottende plantenresten en staat vaak gedeelte onder water. Tijdens de trek doen veel vogels Nederland aan, waarbij de vogels ook te zien zijn in meer open water. De broedpopulaties van Europa zijn de laatste decennia sterk in aantal achteruit gegaan.

Zie ook: Witwangstern, Grote stern, Visdief, Noordse stern en Dwergstern